سفارش تبلیغ
صبا ویژن

داروهای مصنوعی و بنجل های قلابی سودپرستان خارجی

 

طرز تاسف آور داروهای مصنوعی و بنجل های قلابی سودپرستان خارجی، که بجای داروهای شفابخش واقعی بحلق و بدن بیماران وارد میشود!


کار درمان شده در قرن اتم

واکسن و قطره و کپسول و سرم

باشرف دکتر، با زشت کمیک!

میکند مدح ز آنتی بیوتیک!

از زیانش هرگز نزد دم

که مبادا از سودش شود کم

چون بگیرد زدوا پورسانتاژ

از چه تجویز کند سوپ و پتاژ*

غافل از آنکه بهر برزن و بوم

درد و درمان شده آنجا معلوم

سرزمینی که پر است از میوه

نشود خواست علاج از جیوه

نخود مغزت اگر کرد ورم

کی کجا خوب شود با مرحم

با خوراکیش ببایست خواست علاج

اسفناج و تره و آش اماج

سیب خام و به و سیب و انار

میکند رفع زمغزت آزار

از پس شام بخور میوه و دوغ

مجلس خوشمزگی ساز شلوغ

صبح با رقص زبستر برخیز

قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی

شاد زی یکسره تا بتوانی

 

*پتاژ: داروهایی مانند پنی سیلین و نخودآب و مانند آنها

                          

"منبع: کتاب قر بهداشتی اثر آقای دکتر جوانمرد"