سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاثیر منفی مراعات نکردن خواب اصولی در سلامتی

بابک صاحب اختیاری

 

طبق نظریه طب سنتی یکی از اصول ششگانه سلامتی خواب و بیداری است . خواب و بیداری موجب تمدد ارواح و قوا می شود ، یعنی حرارت غریزی در قلب رطوبت غریزی را می سوزاند، روح حیوانی تولید می شود، روح حیوانی ارواح دیگر را که موجب سلامتی است می سازد و نهایتاً باعث افعال و حرکات ما می شود افعال طبیعی و افعال نفسانی. مثل تنفس ، فکرکردن و غیره

وقتی خواب و بیداری منظم نباشد قوای و روح حیوانی تحلیل می رود و دچار تجمع ادخنه و بخارات می شود و لطافت پیدا کرده منبسط می گردد،در نتیجه افعال صادره شل و ول و ناتوان می شود  .

وقتی افعال طبیعی ناتوان شد و ابخره زیاد شد، بخشی از ابخره سرد می شود و رطوبت خون را زیاد می کند، این رطوبت زیاد سبب می شود میل بخواب زیاد بوجود بیاید و تشدید شود، این خواب باعث می شود روح حیوانی به عضو خواستگاه خودش برگشته و انقباض پیدا کند و فضولات دفع شود و مثل یک فنری که تحت فشارش بگذاریم قوه در آن جمع می شود و وقتی باز شد با نیروی نهفته در خود آماده کار میشود .

در کشورمان طبق محاسبات نجومی و ریاضی ساعت 9 شب تا  3 صبح نهایت تاریکی و نهایت نمود ارواح قوا است پس بهترین زمان خواب در ایران 9 شب تا3 صبح است. فاصله زمانی غذا تا خواب بطور متعارف 2 تا 4 ساعت باید  باشد. پس باید حوالی ساعت 6 شب شام را میل نمایید تا برای خواب ساعت 9 آماده باشید و زمان بیداری حدود سه یا چهار صبح باشد نهایتا یکساعت بعد ش صبحانه میل شود و آماده کار روزانه شویم . بله این قسمتی از سته ضروریه است ، یعنی همان حزیی که رعایت نکردنش سبب از بین رفتن سلامتیمان خواهد شد............. حال خود بیندیشیم.

 

  بابک صاحب اختیاری

09399522500

 


در فواید اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک که هر سه موجب سلامتی

از ریاست شکم آید بجلو

سفره رنگین شود از آش و پلو

قیمه و قرمه و مرغ و ماهی

همه از دولت شاهنشاهی

تو مپندار وزیر و خانی

بلکه در اصل تو هم حیوانی

فرق انسان و دگر حیوانات

عقل و فهم است نه این تشریفات

عاقل آنست که دلشاد بود

همچو حیوان زغم آزاد بود

فکر و گفتار و عمل سازد نیک

شودش کوکب اقبال شریک

گر تویی عاقل و فرزانه سخن

بشنو این پند حکیمانه زمن

پیشه کن شیوه آیین بهی

تا زهر درد و مرض وابرهی

تا توانی تو قوی گردان تن

که شوی از همه آلام ایمن

پیش از آلام بدن ساز بسیج

با پیاز و ترپ و سیب و هویج

صبح با رقص زبستر برخیز

قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی

شاد زی یکسره تا بتوانی

                                 

"منبع: کتاب قر بهداشتی اثر آقای دکتر جوانمرد"


خروج از تعادل اخلاط عامل بیماریها

طب سنتی بابک صاحب اختیاری  Babak SahebEkhtiari

طبق نظریه طب سنتی بدن انسان و دیگر حیوانات خونگرم از چهار خلط بوجود آمده که عبارت از (خون – بلغم – صفرا – سودا) هستند که بنام اخلاط چهارگانه خوانده میشوند و این اخلاط چهارگانه ، عناصر دومین بدن انسان و دیگر حیوانات طبق نظریه امور طبیعیه هستند. موجودیت بدن از این اخلاط چهارگانه است و قوام بدن به آنهاست و نمیتواند بدون آنها باشد.

سلامتی انسان به اعتدال اخلاط در کیفیت و کمیت و مقاومت آنها در برابر همدیگر بستگی دارد.

یعنی باید مزاج هر یک از این اخلاط بر وضع طبیعی خود باشد و همچنین اندازه آنها در بیشی و کمی ، طبیعی باشد، طوری که هیچ یک از آنها به دیگری غلبه نکند و هیچیک از اخلاط از بقیه زیادتر نشود چون هرگاه چنین وضعی پیش آید موجب بیماری می شود.

بقراط در کتاب خود در باره طبیعت انسان چنین نوشته است: "در بدن انسان هم خون است و هم صفرا هم بلغم هم سودا ، و طبیعت بدن انسان همین چهار خلط است  ، سلامتی و بیماری او از آنهاست. زیرا سلامتی کامل بدن انسان به اعتدال کیفی و  کمی آنها به هنگام آمیزش بستگی دارد و اگر یکی از آنها از دیگر اخلاط جدا شده و آمیختگی و امتزاج با آنها را از دست داده باشد ، هم در جایی که آن خلط در آنجا نمانده است و هم در جایی که آن خلط بدانجا رفته است ، بیماری پدید می آید.

اما در جایی که در آن خلط نمانده است ، بروز بیماری به سبب غلبه ی ضد آن خلط بر آن موضع است .

و اما در جایی که خلط بدانجا رفته است ، بروز بیماری بدین جهت است که آن خلط ، آن موضع را پر می کند و فراخ می نماید و بدرد می آورد"

 

فروردین سال 1400 اردبیل

بابک صاحب اختیاری 

09399522500

 


داروهای مصنوعی و بنجل های قلابی سودپرستان خارجی

 

طرز تاسف آور داروهای مصنوعی و بنجل های قلابی سودپرستان خارجی، که بجای داروهای شفابخش واقعی بحلق و بدن بیماران وارد میشود!


کار درمان شده در قرن اتم

واکسن و قطره و کپسول و سرم

باشرف دکتر، با زشت کمیک!

میکند مدح ز آنتی بیوتیک!

از زیانش هرگز نزد دم

که مبادا از سودش شود کم

چون بگیرد زدوا پورسانتاژ

از چه تجویز کند سوپ و پتاژ*

غافل از آنکه بهر برزن و بوم

درد و درمان شده آنجا معلوم

سرزمینی که پر است از میوه

نشود خواست علاج از جیوه

نخود مغزت اگر کرد ورم

کی کجا خوب شود با مرحم

با خوراکیش ببایست خواست علاج

اسفناج و تره و آش اماج

سیب خام و به و سیب و انار

میکند رفع زمغزت آزار

از پس شام بخور میوه و دوغ

مجلس خوشمزگی ساز شلوغ

صبح با رقص زبستر برخیز

قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی

شاد زی یکسره تا بتوانی

 

*پتاژ: داروهایی مانند پنی سیلین و نخودآب و مانند آنها

                          

"منبع: کتاب قر بهداشتی اثر آقای دکتر جوانمرد"